ตรวจสอบปันผลประจำปี 2565

       


ใส่หมายเลขสมาชิก สอ.ฐท.สส.  
                     

สำนักงาน สอ.ฐท.สส. โทร. 71145 ,71158 , 71160

 

 หมายเลขสมาชิกของคุณรายการ เป็นเงิน หน่วย
ปันผล 6.25 บาท
เฉลี่ยคืน 9.30 บาท
เงินของชำร่วย บาท
หักสมาคม สสอท. บาท
หักสมาคม สส.ชสอ. บาท
รับสุทธิ บาท