กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

Overview Overview Search Search Up Up
Category: ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 
Files:
pdf.png ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2551 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
510.13 KB
569.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
257.78 KB
833.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2550 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
379.21 KB
867.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
416.85 KB
738.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
419.59 KB
331.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
944.8 KB
307.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
401.02 KB
283.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
206.51 KB
257.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
331.92 KB
294.00
pdf.png ระเบียบว่าด้ยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
183.37 KB
272.00

Random Image

4.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2018 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.