^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Overview Overview Search Search Up Up
Category: ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 
Files:
pdf.png ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2551 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
510.13 KB
1,679.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
257.78 KB
2,139.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2550 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
379.21 KB
2,294.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
416.85 KB
1,813.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
419.59 KB
1,648.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
206.51 KB
1,022.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
331.92 KB
1,131.00
pdf.png ระเบียบว่าด้ยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
183.37 KB
1,014.00
pdf.png _ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาารของสหกรณ์ พ.ศ.2551 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
288.18 KB
975.00
pdf.png ระเบียบว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2546 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-04-19
373.88 KB
941.00

คณะกรรมการดำเนินการ

1.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่