^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือสมาชิก

 

          สมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นข้าราชการประจำการ หรือนักเรียนทหาร (บรรลุนิติภาวะ) หรือลูกจ้างประจำของ ทร. หรือเป็นทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือเป็นข้าราชการบำนาญสังกัด ทร. หรือเป็นลูกจ้างประจำ หรือครู ซึ่งเคยบรรจุในอัตรากำลังของสวัสดิการสัตหีบ (เดิม) หรือสวัสดิการสัมปทาน ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้

          ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นยศไม่ต่ำกว่า น.ต.
รับรอง ถ้าผู้สมัครดำรงตำแหน่งไม่ต่ำว่าชั้นยศ น.ต. ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

          ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท

ต้องถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนตามที่สหกรณ์กำหนด หุ้นละ 10 บาท  ดังนี้

เงินได้รายเดือน

ถือหุ้นรายเดือน

ไม่เกิน  5,000.- บาท

30 หุ้น

5,001 - 7,000

35 หุ้น

7,001 - 9,000

40 หุ้น

9,001 - 11,000

50 หุ้น

11,001 - 13,000

70 หุ้น

13,001 - 15,000

90 หุ้น

15,001 - 17,000

100 หุ้น

17,001 - 19,000

110 หุ้น

19,001 บาท ขึ้นไป

130 หุ้น

 

สมาชิกสามารถเพิ่มหุ้นได้ แต่ต้องไม่เกิน 1,000 หุ้น (10,000 บาท) ต่อเดือนโดยหักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือลดหุ้นได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

สมาชิกสามารถงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือเป็น
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์

สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมีมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงิน 800,000บาท ให้สมาชิกงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสมัครใหม่ มีสิทธิ์ยื่นเรื่องกู้เงินหรือค้ำประกันได้ เมื่อเป็นสมาชิกครบ 4 เดือนแล้ว

ถ้าสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสมาชิกย้ายสังกัดจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบในโอกาสแรก

 

สมาชิกสมทบ สหกรณ์ฯ เปิดรับสมาชิกสมทบ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็น บิดา หรือ
มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ ในสังกัด
กองทัพเรือ หรือ เป็นครู หรือ ลูกจ้างสวัสดิการในอัตรากำลังของสวัสดิการ ทร. หรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ที่เคยอยู่ในสังกัด ฐท.สส. ซึ่งเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้ว

- ยื่นใบสมัครตามระเบียบและวิธีการที่สหกรณ์ กำหนด ถือหุ้นครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 20 หุ้น
(200 บาท) แต่ไม่เกิน 1,000 หุ้น (10,000 บาท)

- มีสิทธิ ใช้บริการเงินกู้ และเงินฝาก ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่สหกรณ์กำหนด

สหกรณ์เปิดบริการรับเงินฝาก จากสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่

1. เงินฝากออมทรัพย์

   1.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี (ตามประกาศของสหกรณ์) ดอกเบี้ยทบต้นทุก
6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย.)

   1.2 ฝากได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท (ตามประกาศสหกรณ์) ครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

   1.3 กำหนดเพดานเงินฝากสูงสุด วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

   1.4  ใน 1 เดือน ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเท่าใดก็ได้ หากถอนเกิน 100,000 บาท
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

 

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

   2.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ตามประกาศของสหกรณ์) ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน
   2.2 ฝากได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท (ตามประกาศของสหกรณ์) ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
     2.3 กำหนดเพดานเงินฝากสูงสุด วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

     2.4 ใน 1 เดือน ให้ถอนได้ 1 ครั้ง เท่าใดก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หาก
ถอนมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท หากถอนเกิน 100,000 บาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

 

 

 

 

 

สหกรณ์เปิดบริการเงินกู้ 3 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ7.25 ต่อปี เว้นโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา(ตามประกาศของสหกรณ์)

1. เงินกู้สามัญ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7.25 ต่อปี กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระเบียบที่สหกรณ์กำหนด กล่าวโดยสรุป คือ กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนบวกหุ้น แต่ไม่เกิน      2,500,000 บาท  ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือร้อยละ30 ตามนโยบายของ ทร. ผ่อนชำระภายใน 180 งวด   (15 ปี) และผ่อนชำระ  ได้ถึงอายุ 65 ปี  สมาชิกส่งชำระเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 10 งวด สามารถยื่นเรื่องกู้ใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ หักเงินกู้ที่ค้างชำระอยู่ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด

2. เงินกู้ฉุกเฉิน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7.25 ต่อปี ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน
หนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินทุนเรือนหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออยู่ร้อยละ 20

3.เงินตามโครงการต่าง ๆ

   3.1 โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.00 ต่อปี กู้ได้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระเบียบที่สหกรณ์กำหนด กล่าวคือ กู้ได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ผ่อนชำระภายในไม่เกิน 72 งวด (6 ปี) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออยู่ร้อยละ 30 (เป็นไปตามที่ ทร.กำหนด)

  3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.ฐท.สส.   คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ   6.00 ต่อปีกู้ได้ 5 เท่าของเงินรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระภายในไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี)  ใช้คนค้ำข้าราชการทหาร 1 ราย (กรณีลูกจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ค้ำใช้ 2 ราย)  ทั้งนี้สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออยู่ร้อยละ 30 (เป็นไปตามที่ ทร.กำหนด)

 

การค้ำประกัน 

สำหรับเงินกู้สามัญ ปกติใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน หรือใช้ทุนเรือนหุ้นสะสมหรือเงินฝากออมทรัพย์
ของสมาชิกผู้ที่จะกู้เงินสามัญ จำนำเป็นประกันวงเงินกู้สามัญได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินหุ้นสะสมหรือเงินฝากนั้น

 สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน ปกติไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่ถ้าวงเงินกู้เกินกว่าค่าหุ้นสะสมของผู้กู้
จะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีหุ้นสะสมค้ำประกันตามจำนวนเงินกู้ที่เกินนั้น

 

- สมาชิกสหกรณ์ ฯ จำนวน 1 คน มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้บุคคลอื่นได้ จำนวน 3 คน ทั้งนี้
สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออยู่ร้อยละ 30 (เป็นไปตามที่ ทร.กำหนด)

- สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่เป็นลูกจ้างสวัสดิการ และขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ จะต้องมีผู้ค้ำประกัน
จำนวน 2 ราย และอย่างน้อย 1 ราย ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ

 

 

สมาชิกลาออกแล้ว    สามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ลาออก

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์   ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     - ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวม 6 งวด ไม่ติดต่อกัน

     - ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ถึง 3 งวด ไม่ติดต่อกัน สำหรับเงินกู้ครั้งหนึ่ง

     - นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

     - ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด

 

 

สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือคู่สมรส ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (เว้น สมาชิกที่ขาดส่ง
เงินกู้ทุกประเภท เกินกว่า 3 งวด ใน 1 ปี)

           1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ไม่ถึง 2 ปี  ได้รับเงิน 5,000 บาท

           2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 2 – 5 ปี ได้รับเงิน 10,000 บาท

           3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 5 – 10 ปี ได้รับเงิน 20,000 บาท

           4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 30,000 บาท

           5. กรณีคู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินกึ่งหนึ่งของวงเงินตามที่กล่าวในข้อ 1 – 4

 6. สมาชิก และ/หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับพวงหรีดเคารพศพ วงเงิน 500 บาท

 7. กรณีบิดา , มารดาหรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท

 

- เมื่อสมาชิก และ/หรือคู่สมรส ถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเมื่อวันที่สมัครเป็น
สมาชิกยื่นเรื่องต่อสหกรณ์ หรือกรณีบิดา , มารดาหรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้สมาชิกยื่นเรื่องต่อสหกรณ์
โดยแนบเอกสารสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว ทั้งของผู้ที่ถึงแก่กรรมและผู้มีสิทธิ
ภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์นี้

 

สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ กรณีสมาชิกเสียชีวิต  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (เว้น สมาชิก
ที่ขาดส่งเงินกู้ทุกประเภท เกินกว่า 3 งวด ใน 1 ปี หรือเสียชีวิตจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)

 1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 2. ได้รับเงินสงเคราะห์ ร้อยละ 85 ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่จนถึงวันที่เสียชีวิต ทั้งนี้ให้ได้รับไม่ต่ำกว่า
15,000 บาท และไม่เกิน 70,000 บาท

 3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต และมีหนี้สินกับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินที่ได้รับในข้อ 2. หักชำระหนี้ก่อน
เว้นมีเหตุผลและความจำเป็น คณะกรรมการดำเนินการ อาจผ่อนผันได้ตามเหมาะสม


- เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเมื่อวันที่สมัครเป็นสมาชิก ยื่นเรื่องต่อ
สหกรณ์โดยแนบเอกสาร สำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว ทั้งของผู้ที่เสียชีวิตและ
ผู้มีสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์นี้

 

สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรผู้พิการของสมาชิก สหกรณ์ฯ จะออกประกาศเพื่อให้สมาชิก
แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ในประมาณเดือน มี.ค.ของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สหกรณ์ฯ กำหนด
โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรผู้พิการของสมาชิกเป็นรายปี ๆ ละ 3,000 บาทต่อคน ทั้งนี้บุตรผู้พิการต้องมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

 

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกด้านรักษาพยาบาลและการรับขวัญทายาทใหม่

โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด สรุปได้ดังนี้


          ด้านการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
รวมถึงการคลอดบุตร โดยเป็นคนไข้ในตั้งแต่ 2 – 7 วัน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท หรือ เป็นคนไข้ในตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิคนละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี


          ด้านการรับขวัญทายาทใหม่ จ่ายเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก เป็นการบำรุงขวัญและ
กำลังใจแก่สมาชิก เป็นเงิน 1,500 บาท ต่อทายาท 1 คน

 

สหกรณ์จ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี (เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด) และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกส่งให้กับสหกรณ์ภายในวงรอบปีบัญชี (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)  แต่ถ้าสมาชิกขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ในปีนั้น  สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ทาง web ของสหกรณ์

 

สหกรณ์ดำเนินการแจกทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกเป็นประจำทุกปี สมาชิกที่สนใจ
ติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของสหกรณ์ทางเอกสาร รวมทั้งทาง web ของสหกรณ์

 

สมาชิกสามารถให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระบบสารสนเทศ
(เว็บบอร์ด) โซเชียลผ่านทาง Line หรือ Facebook หรือแจ้งกับคณะกรรมการผู้แทนหน่วย รวมทั้งการใส่ในกล่อง
แสดงความคิดเห็นที่สหกรณ์ เพื่อคณะกรรมการ ฯ จะได้นำมาปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

การติดต่อขอรับบริการใด ๆ ทั้งสิ้นกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ
ลูกจ้าง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง ปัจจุบันสหกรณ์เปิดให้บริการสมาชิก โดยไม่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่
เวลา 0830 - 1630 เว้นวันหยุดราชการ และมีเครื่องดื่มไว้รับรองสมาชิกทุกท่าน

สำหรับการติดต่อเรื่องการรับ – จ่ายเงินสด สหกรณ์เปิดรับ – จ่ายเงินสด โดยไม่หยุดพักกลางวัน
ตั้งแต่เวลา 0900 – 1430 เว้นวันหยุดราชการ

สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ในเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยโอนเงินเข้า
บัญชีของสมาชิกที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารทหารไทย สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลฯ ได้ทาง website ของ
สหกรณ์ฯ (กรณีที่สมาชิกแจ้งรับเงินปันผลธนาคารอื่น จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหลังจากนั้นประมาณ 1 วัน)

สหกรณ์มอบของขวัญเนื่องในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ให้กับสมาชิกทุกท่าน
เป็นเงินสดจำนวน 155 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกพร้อมกับเงินปันผลฯ ประจ าปี 2561

สหกรณ์ให้บริการดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ได้ทาง website ของสหกรณ์ฯ ติดต่อสอบถาม
Password ส่วนตัว ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือ Scan QR Code

 

                               

 

http : //www.sattahip-coop.com
          Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
          โทร.0 3811 0795 มือถือ 084 362 3105 ทร.71305, 71145, 72187, 71160

โทรสาร 71305

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ

4.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่