^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

 

 

 

 • กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน   บวกหุ้น บวกเงินเพิ่มพิเศษแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี
 • ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวด หรือ 15 ปี

 • กู้ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินรายได้ และไม่เกินทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 50,000.- บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี
 • ผ่อนชำระ 12 เดือน

 • กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด หรือ 6 ปี 
 

 • กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด หรือ 5 ปี 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ  Download
 • แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน Download
 • ตรางเงินกู้ สอ.ฐท.สส. Download

คณะกรรมการดำเนินการ

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่