^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ระเบียบสหกรณ์

                                                 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรีอสัตหีบ จำกัด

 ระเบียบว่าด้วย จนท.สหกรณ์ พ.ศ.2559     download
 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2558     download
 ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550     download
 ระเบียบว่าด้ยทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551       download
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 2558       download

คณะกรรมการดำเนินการ

4.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่