^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข่าวสาร สอ.ฐท.สส.

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่อง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ลดลงร้อยละ 0.50 บาทต่อปี  

ทั้งเงินฝากออมทรัพย์            (เล่มสีชมพู) 

และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (เล่มสีเขียว) 

 

ทั้งนี้ตั้เเต่ 1 ก.พ.63 เป็นต้นไป

คณะกรรมการดำเนินการ

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่